Biblioteka w Nieborowie

Na skróty

Treść strony

Biblioteka to nie tylko martwy zbiór książek, z których w sposób mechaniczny korzystają czytelnicy, biblioteka to żywa instytucja, która może w sposób bardzo efektywny wpływać na rozwój osobowości ludzi. W walce o dusze ludzi, biblioteka ma naprawdę swoje wielkie zadanie do spełnienia.

Historia biblioteki w Nieborowie ma ponad 50 lat. Jej dzieje sięgają początków 1949 roku. Wtedy to otwarta została biblioteka w Nieborowie w obecnych budynkach GS, wspólnie ze świetlicą WIEDZA .Bibliotekę założył Zarząd Gminy w Nieborowie. Pełna nazwa biblioteki brzmiała Publiczna Biblioteka Gminna. Zajmowała wówczas lokal o powierzchni 12 m2. W dniu otwarcia biblioteka posiadała 301 pozycji książkowych - przekazanych od władz państwowych. Ciekawostką jest to że książką wpisaną do księgi inwentarzowej pod pozycją numer l była książka Edwarda de Amicisa - "Serce". Książka, której przekładu dokonała Maria Konopnicka. Zachowała się do dnia dzisiejszego. Kierownikiem został pan Stanisław Kiciński i pełnił swą funkcję nieprzerwanie do roku 1966. Wraz z nim pracowała jego żona Janina Kicińska.

W pierwszym okresie swojego istnienia biblioteka posiadała na terenie Gminy liczącej 15 wsi-3 punkty biblioteczne w Bełchowie, Dzierzgowie i w Mysłakowie.

Począwszy od 1950 roku stałą bolączką biblioteki były pogarszające się warunki lokalowe. Ciasnota utrudniała a w późniejszych latach wręcz uniemożliwiała prowadzenie działalności środowiskowej .Usilne starania o zmianę lokalu odniosły efekt. W 1950 roku biblioteka zostaje przeniesiona do lokalu przy prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Nieborowie. Jednak nie na długo.

Następna zmiana lokalu odbyła się w 1952 roku - bibliotekę przeniesiono do Domu Ludowego.

W 1954 roku następuje kolejna zmiana , tym razem przeniesiono bibliotekę ponownie do Gromadzkiej Rady Narodowej.

Rok później teren Gminy Nieborów podzielony został na trzy rady gromadzkie, wówczas to biblioteka zostaje Gromadzką Biblioteką Publiczną. 25 marca 1956 roku biblioteka rozpoczyna swoją działalność w Domu Ludowym im. Adama Mickiewicza Z okazji otwarcia Domu Ludowego odbyła się uroczysta akademia i spotkanie z pisarką Marią Dąbrowską oraz z aktorem scen warszawskich Marianem Wyrzykowskim.

Lata 1956-1963 to okres, w którym biblioteka organizuje pogadanki na temat książek rolniczych, rocznice literackie, wieczornice i spotkania z pisarzami.

W kwietniu 1963 roku przeniesiono bibliotekę do nowego lokalu - do krytego strzechą czworaka dworskiego i otwarto przy niej Czytelnię.

W roku 1966 kierownictwo biblioteki objął pan Antoni Kiciński.

Lata 1967-70 to okres, w którym biblioteka boryka się z wieloma trudnościami. Nie może sobie wyrobić właściwej formy pracy z czytelnikiem mimo organizacji wielu imprez kulturalnych.

W 1972 roku biblioteka wraca do nazwy Gminna Biblioteka Publiczna.

Po remoncie w 1973 roku budynek i wnętrze otrzymały wystrój ludowy. Przy bibliotece urządzono Regionalny Klub Prasy i Książki - Ruch.

Biblioteka dokładała wielu starań w celu upowszechniania kultury i wiedzy o książce, a więc i wiedzy w ogóle.

Owocem tej działalności było skupienie wokół biblioteki grona miłośników książek-Koła Przyjaciół Biblioteki.

Koło kładło duży nacisk na gromadzenie społecznych środków materialnych, wydatkując je na działalność przewidzianą statutem, głównie na spotkania z luminarzami nauki, literatury i sztuki.

Rok 1974 jest rokiem 25-lecia biblioteki, jest to również okres intensywnej popularyzacji książki.

Popularyzowano i rozpowszechniano nie tylko książki. Wiele wysiłku włożono w uświadomienie dzieciom i ich rodzicom, że niezbędny jest stały kontakt ze światem poprzez gazetę i czasopismo.

Powoli, dzięki urozmaiconym formom popularyzacji książki wzrastał stan czytelnictwa .Organizowano między innymi współzawodnictwo w czytelnictwie.

W 1980 roku funkcję kierownika przejmuje pani Janina Kicińska, długoletni pracownik biblioteki.

Lata 1983-87 to zmiany opiekunów biblioteki . Po odejściu na emeryturę pani Kicińskiej pieczę nad biblioteką powierzono pani Agnieszce Nowak-Rusek, a w 1987 roku bibliotekę przejęła pani Krystyna Nowak.

W połowie roku 1990 Gminna biblioteka rozpoczyna swą działalność pod kierunkiem pana Andrzeja Czapnika.

Bardzo ważnym momentem w historii biblioteki był rok 1991. Wówczas to po spaleniu się biblioteki "pod strzechą " zostaje ona przeniesiona do budynku Urzędu Gminy. Obecnie biblioteka zajmuje dwa pomieszczenia o powierzchni 100 m2 w których znajduje się wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży oraz wypożyczalnia dla dorosłych wraz z czytelnią Przy bibliotece działa Klub Video, który został założony 12 listopada 1991 roku. Można tutaj obejrzeć filmy oświatowo-zdrowotne, przyrodnicze, filmy z zakresu lektur szkolnych oraz bajki.Klub video posiada obecnie 436 kaset, które można również wypożyczyć do domu na warunkach określonych w regulaminie wypożyczalni.Wystawą rysunków pani Teresy Szałowskiej Gminna Biblioteka rozpoczęła cykl wystaw pod hasłem Twórcy i Hobbyści.

W 1993 roku zapoczątkowano turnieje z okazji Dnia Dziecka dla klas O pod hasłem Przedszkolak Potrafi oraz mikołajki dla przedszkolaków.

W 1994 roku konkurs Życie i twórczość Arkadego Fiedlera dał początek wojewódzkim imprezom ponadlokalnym

Po raz pierwszy przeprowadzono akcję Radość Dziecku - dla dzieci z rodzin ubogich.
Rok 1995 to coroczne wyjazdy krajoznawcze dzieci i młodzieży - przyjaciół biblioteki w ramach wakacji z biblioteką.

W 1996 roku odbył się po raz pierwszy turniej jeden z siedmiu.

W 1997roku biblioteka zorganizowała zbiórkę książek dla siostrzanej placówki w Białym Dunajcu dotkniętej powodzią.

Rok później w ramach obchodów Roku Mickiewiczowskiego odbyła się wycieczka śladami Mickiewicza na Litwę i Białoruś.

Rok 1999 dla Biblioteki był rokiem szczególnym . To rok obchodów 50- lecia powołania Gminnej Biblioteki w Nieborowie oraz Filii w Kompinie. Obchody zainaugurowano otwarciem wystawy prac plastycznych p. Agnieszki Kopczyńskiej pn. "Malarstwo to wyzwolenie". Dnia 26 kwietnia w Pałacu Radziwiłłów odbyła się uroczystość jubileuszowa, podczas której nadano. Bibliotece imię Marii Konopnickiej. Biblioteka otrzymała medal "W dowód uznania" za zasługi dla bibliotekarstwa oraz Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich od Zarządu Głównego SBP. W roku tym biblioteka także rozpoczęła prace automatyzacji procesów bibliotecznych wdrażając zautomatyzowany system biblioteczny "SOWA“.

Rok 2000 to okres kontynuacji zapoczątkowanych w ubiegłych latach cyklów wystaw i konkursów. W ramach promocji twórców regionu, zaprezentowaliśmy malarstwo J. Skrobacz, zapałczane budowle R. A. Adamczyka, zbiory ex librisów dotyczące W. St. Reymonta z kolekcji T. J. Czosnyki. My z końca XX wieku to tytuł wystawy starej fotografii ukazującej mieszkańców Nieborowa w ubiegłym stuleciu.Konkursy: plastyczny pn. "Jestem człowiekiem i tą rolę chcę pełnić godnie" oraz literacki "Na koniec wieku, czyli to o czym trzeba pamiętać w XXI wieku a o czym zapomnieć "to formy pracy z czytelnikiem o zasięgu ponadlokalnym. W 90 rocznicę śmierci patronki naszej placówki biblioteka zorganizowała odczyt pana dr Z. Skibińskiego i ogłosiła konkurs plastyczny pn. "Com widział wędrując po książkach Marii Konopnickiej". Prelekcja pn. "Życie i twórczość W. St. Reymonta" p. Z. Skibińskiego zakończyła obchody Roku Reymontowskiego w naszej gminie. W roku tym nasza placówka otrzymała ex libris wykonany przez poddębickiego grafika Pawła Duraja.

Kolejny rok to kolejne wyzwania. Bilioteka w roku 2001 przyłoczyła sie do ogólnopolskiej akcji “Całą Polska Czyta Dzieciom”pn. “Ci, którzy czytają wiedzą dużo”. Kampania będzie organizowana corocznie. W ramach cyklu “Twórcy i hobbyści” zaprezentowano prace: Haliny Jastrzębskiej-Antczak „Paleta barw” – malarstwo, Jadwigi Hajdo „Malarstwo pasja czy zamiłowanie”, obrazy Mitrężanki, a także rzeźby Małgorzaty Kosińskiej „Oto człowiek”. Dzieci jak i młodzież mogła uczestniczyć w spotkaniu z Wandą Chotomski oraz Krzysztofem Petką, usłyszeć o ich pracy, życiu i twórczości. Biblioteka organizowała również wystawy pokonkursowe – powiatowych konkursów plastycznych m.in. „Wiosna ach że ty”, „W nowe tysiąclecie”, ukazujące malarskie możliwości młodych twórców.

W latach następnych wystawy stały się priorytetowym przedsięwzięciem biblioteki. Mogliśmy podziwiać prace: uczestników  Warsztatów Terapii Zajęciowej w Parmie „Miej serce i patrz w serce”, Arkadiusza Michała Hablewskiego ukazujące portrety kobiet „Kobieta! Kobieta? Kobieta…”, Magdaleny Mazurkiewicz grafika, malarstwo, college „Klucz…”, Stanisławy Kołodziejek malarstwo „A mnie jest szkoda lata”, Zbigniewa Błaszczyka „Światło z palety”. A także urodę przydrożnych kapliczek „W cieniu magnackiej rezydencji” Andrzeja Czapnika.

Ciekawie przebiegała rozmowa Zygmunta Kubiaka z Ziemowitem Skibińskim promujące książkę „Zwierciadło Śródziemnomorza”, która odbyła się w bibliotece Pałacu w Nieborowie. Pod koniec roku dzieci uczestniczyły w przedstawieniu „Szelmostwa Lisa Witalisa” w wykonaniu artystów scen warszawskich Jerzego Zygmunta Nowaka i Anicety Ochnickiej.

Co przyniósł rok 2003? Przede wszystkim kontynuacje rozpoczętych zamierzeń z lat ubiegłych: ferie z biblioteką, wycieczki dzieci do pobliskich bibliotek, spotkanie opłatkowe z przyjaciółmi biblioteki, wystawy: „Przednówek” – rysunek satyryczny Jacka Rutkowskiego; Agnieszki Chmielewskiej „Przyobleka myśli w kolory” oraz wernisaże: Agnieszki Kopczyńskiej „Pastele”, Jana Kwiatkowskiego „Oleje”, Magdaleny Kleniuk-Czerna „Rysunek”; wystawa fotografii Michał Sierszaka; spotkanie autorskie z Grzegorzem Kasdepke.
Był to również rok, w którym pożegnaliśmy długoletnią kierowniczkę Biblioteki w Kiernozi panią Danutę Bogucką. Były dobre słowa, kwiaty, wiersze i łzy, łzy wzruszenia.

Po raz pierwszy biblioteka z Wójtem Gminy zorganizowała w roku 2004 „Nieborowską Biesiadę”. Imprezę plenerową, której przewiduje się  kontynuację.
W roku tym odbyły się wernisaże: Anny Pokory “Grafika, tkanina dekoracyjna”; Marty Kędzierskiej “Raku znaczy radość” (ceramika artystyczna);Elżbiety Lewandowskiej “Idąc w jesieni stronę” (malarstwo, poezja); Anny Maniakowskiej  “To lubię...” (malarstwo).
Dla młodzieży z gimnazjów swoją twórczość zaprezentowała Beata Ostrowicka w ramach spotkań autorskich.
Akcja czytelnicza “Z ręki do ręki - weź, przeczytaj, przynieś inną“ cieszyła  się  dużym powodzeniem.

Propagowanie czytelnictwa poprzez prowadzenie w dalszym ciągu konkursów i lekcji bibliotecznych dla dzieci i młodzieży nie  wyróżnia 2005 roku od ubiegłych lat. “Dzień dobry panie Andersenie“ - konkurs z okazji  roku Andersena,  “Herb gminy Nieborów“ - konkurs plastyczny, to niektóre z propozycji konkursowych. Dla przedszkolaków  biblioteka przygotowała obchody “Światowego Dnia Pluszowego Misia”. Dzieci z  Zespołu Placówek Oświatowych w Nieborowie wysłuchały czytanej przez lokalne osobistości  książki o przygódach pluszowego  Misia.  Piętnastolecie  samorządu terytorialnego było okazja  do sprawdzenia  wiadomości uczniów ze szkół gimnazjalnych z zakresu wiedzy o państwie, gminie i  władzy lokalnej. Permanentna praca z młodym czytelnikiem daje  wymierne korzyści w przyszłości.
Wernisaże: Izabeli Staworzyńskiej, Kamilli Majchrzak , Katarzyny Wąsowskiej-Winter, Stanisławy Kołodziejek, Teresy Maszkiewicz oraz szczególna wystawa poświecona pamięci Teresy Szałowskiej w rocznicę śmierci uzupełniają ofertę  kulturalną biblioteki.
W ramach integracji ze środowiskiem lokalnym, biblioteka  współorganizowała imprezy plenerowe: “Nieborowska biesiada“ i “Jesienne granie“. Loty balonem, dyskoteka  czy  loteria fantowa stanowiły uzupełnienie oferty programowej.
“Rogate ranczo“, “Rybki z ferajny“, “Karol, człowiek który został papieżem“ to filmowa propozycja kierowana nie tylko dla dzieci i młodzieży ale i dla  dorosłych. Filmową przygodę zapoczątkował obraz Marty Kucharskiej “Wizyta” -laureat Ogólnopolskiego Festiwalu Fimów Niezależnych “ILUZJE” i Festiwalu “KAN”. 
Po  raz drugi biblioteka otrzymała grant tym razem w  wysokości 8700 pl w ramach programu “Promocja  czytelnictwa“ przez Ministerstwo Kultury. Pozwoliło to na  zakup 303 tytułów nowości książkowych.


W roku 2006 Biblioteka uzyskałą samodzielność i została przekształcona w Instytucję Kultury. Nawiązaliśmy wspólpracę z Bolimowskim Parkiem Krajobrazowym, WFOŚiGW w Łodzi co zaowocowało wydaniem kalendarza na 2006 r promujacego gminę Nieborów, zakupem 118 vol. o tematyce przyrodniczej i ekologicznej oraz wyjazdem do Zakłądu Recyklingu SA Elana -Toruń. Dzięki przychylności redakcji Wędrownika wydaliśmy kwartalnik krajobrazowy  nr II(388)2006 poświęcony Gminie Nieborów, jej mieszkańcom, zabytkom i archiekturze. Biblioteka uczestniczyłą w rozpoczętych w latach ubiegłych akcjach: Tydzień Bibliotek- wyjazd dzieci do Muzeum Papieru w Łodzi, Sprzątanie Świata- edukacja ekologiczna w zakresie selektywnej zbiórki odpadów, Cała Polska Dzieciom, Dzień Dziecka i Dzień Pluszowego Misia. Prowadziął cykliczne spotkania “Twórcy i hobbiści. swoje prace (rzeżby, rysunki, ikony) prezentowali: Magdalena Kleniuk, Ireneusz Plewka, Danuta i Stanisław Romaniakowie oraz  gościłą Tomasza Trojanowskiego pisarza dla dzieci. Kontynułowała imprezy plenerowe: Nieborowska Biesiada i Jesienne Granie, podczas których dorośli dzieci i młodzież bawili się wspólnie przy  muzyce Flash Dance, Dwie Korony. Swoje umiętności wokalne zaprezentowali również Karina Sędkowska, Wrzos oraz Francu. Mecz Bełchów- Bednary, teatr Piccolo, pokazy cyrkowe, kabaret Długi to najważniesze atrakcje biesiady. Ponadto organizowana była wycieczka do Kołobrzegu z niedoszłym wypadem  na Bornholm.

W ramach działalności kulturalno oświatowej, w roku 2007, w  sieci placówek bibliotecznych organizowane były wystawki tematyczne, okolicznościowe, spotkania
z autorami książek. Wystawy promujące twórców regionalnych, konkursy plastyczne, gry i zabawy dla  dzieci i młodzieży. Wśród  ciekawych   wydarzeń    w   tym   zakresie   warto   wymienić   imprezy  czytelnicze promujące   twórców   regionu  w   ramach  cyklu  „Twórcy i hobbiści”.  Były  to   wernisaż – „Papier czerpany”  –  A. Andruszkiewicz  oraz   wystawa „Bałwany” J. Rutkowskiego.W ciągu roku   przeprowadzono  także  konkursy  czytelnicze:  Zapobiegamy  pożarom;  Piękna  nasza ziemia…nieborowska  –  konkursy plastyczne;  Konkurs  recytatorski  oraz Osobliwości Pana Kleksa - konkurs   wiedzy.  Biblioteka   była    również  współorganizatorem  dwóch  dużych imprez    plenerowych   „Nieborowska Biesiada” i  „Jesienne granie”.   Koordynowała   akcję „Sprzątanie świata”.    Z  innych  form  pracy  środowiskowej  należy   wspomnieć:  projekcje   filmowe    ;  wycieczki   krajoznawcze – do  Kazimierza   Dolnego,  oraz  do Torunia; wyjazd  do teatru w Łodzi.
  Biblioteki z terenu gminy, będące instytucjami przyjaznymi dla czytelnika pozostają również w zależności z podmiotami  o zbliżonych zadaniach. Współpracują ze szkołami, przedszkolami    i Ośrodkiem Kultury i innymi organizacjami działającymi na terenie gminy a przede wszystkim z władzami samorządowymi organizując wspólne imprezy.
W 2007 roku w ramach   współpracy  z WFOŚ i GW w Łodzi zrealizowano program-  „W zgodzie z  naturą Edukacja Ekologiczna w zakresie ochrony środowiska w Gminie Nieborów” To zadanie zostało zrealizowane poprzez: wybór i zakup publikacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej i jej Filii, akcję selektywnej zbiórki odpadów, Happening - Żyjąc w  zgodzie z naturą ratujemy naszą planetę-Jesienne granie piknik rodzinny (Program imprezy obejmował: sadzenie drzew i krzewów wokół instytucji oświatowych gminy Nieborów, konkurs na inscenizację pn. „Sąd nad…” oraz rozprowadzanie toreb ekologicznych), wydanie  kalendarza ekologicznego na rok 2008.
Biblioteka  zaangażowała się  również w promocję gminy. W ramach działań reklamowych reprezentowała Nieborów na XII Międzynarodowych Targach Regionów Turystycznych „Na styku kultur” , IV Jarmarku Wojewódzkim – Poznaj bogactwo swojego regionu oraz Księstwo Łowickie  w Królestwie Manufaktury w Łodzi. Prezentując bogactwo i walory turystyczne gminy w przygotowanych i opracowanych  przez pracowników biblioteki materiałach reklamowych (folder, ulotki) oraz zestawu pocztówek.

Gminna Biblioteka w roku 2008 wraz z filiami  brała udział w ogólnopolskim konkursie Tydzień Bibliotek – „Biblioteka miejscem spotkań” ogłoszonym przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.    Podczas spotkań środowiskowych przy „kawie i herbacie” zorganizowano:
1.  w filii w Bełchowie spotkanie „Bliżej książki” podczas którego, dokonano uroczystego otwarcia nowo powstałej filii bibliotecznej, przekazania cennego daru książkowego P. Barbary Wyszyńskiej.

2.  w filii w Kompinie spotkanie dla Pań z KGW pn. „Czy tylko romans…-co czytają kobiety” oraz spotkanie dla uczniów klas I i II Szkoły Podstawowej w Bednarach – „Oto biblioteka”
3.  w Gminnej Bibliotece Publicznej w Nieborowie  spotkanie integracyjne  dla bibliotekarzy nauczycieli z gminy Nieborów z bibliotekarzami powiatu łowickiego –„Duch przeszłości- jak dawiej czytano” połączone ze zwiedzaniem Biblioteki Radziwiłłów w Nieborowie oraz wystawy „Spacery nieborowskie” Anny Marii Bauer.
4.  spotkanie z czytelnikami z Gminnej Biblioteki w Zdunach miało charakter wycieczki po Muzeum w Arkadii i Nieborowie.
Konkursy plastyczne –„Tak nam dopomóż Bóg” oraz „Po prostu BIBLIOTEKA” – adresowane były do dzieci i młodzieży z terenu gminy Nieborów. Wystawa „Z archiwum kościoła parafialnego Matki Bożej Bolesnej w Nieborowie” prezentowała zabytki piśmiennictwa XVIII i XIX w. oraz sztuki sakralnej XVII/XX w. Najważniejsze imprezy kulturalno-oświatowe adresowane do dorosłego czytelnika w 2008 r. to :koncert: „Muzyczne wariacje”; wystawy: „Z archiwum Kościoła Parafialnego MBB w Nieborowie, „Irek Rolewski” –malarstwo, „Anioły” –Jerzy Flis rzeźba; wyjazdy  do Teatru na spektakle:  - „Księżniczka Czardasza”,  „Bliżej”; promocja  gminy na :Powiatowych Dożynkach w Kiernozi i V Jarmarku Wojewódzkim w Łodzi; organizacja  festynu :Jesienne Granie. Najważniejsze imprezy adresowane do dzieci i młodzieży to: projekcja filmowa-“ 7 Krasnoludków;konkursy: Świat bohaterów książek A. Lindgren, Tak nam dopomóż Bóg, Niezwykły świat w książkach Anny Onichimowskiej; spotkanie autorskie z Grzegorzem Kasdepke; organizacja imprez Dzień Dziecka - Przedszkolak potrfi “bis“, Światowy Dzień Pluszowego Misia.

Działania marketingowe prowadzone przez nasze placówki w 2009 r  ukierunkowane były przede wszystkim na promocję książki i biblioteki. W maju dokonano uroczystego otwarcia nowego budynku filii bibliotecznej w  Bobrownikach. Zakupiono 4 zestawy komputerowe dla  Filii w Bełchowie(3) i Filii w Bobrownikach (1).Organizowaliśmy i uczestniczyliśmy w imprezach propagujących życie kulturalne w gminie: „V Derby w powożeniu’’ a także w imprezach promujących gminę na zewnątrz.: „VI Jarmark Wojewódzki w Łodzi”. Biblioteka wydała kalendarz na 2010 r. , albumu „Opowieści o Nieborowie” oraz  długopisy i cukierki reklamowe.Wszystkie placówki realizowały zadanie: „ Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych” z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach realizacji programu ”Promocja czytelnictwa”.
Realizując zadania kulturalno oświatowe w sieci placówek bibliotecznych organizowane były wystawki tematyczne, okolicznościowe, spotkania z autorami książek. Wystawy promujące twórców regionalnych, konkursy plastyczne, gry i zabawy dla  dzieci i młodzieży. Organizowano kiermasze książek. Najważniejsze imprezy kulturalno-oświatowe adresowane do dorosłego czytelnika to:Koncert: “Koncert przy świecach“ Spotkania Mistrza XX wieku z młodymi artystami XXI wieku. Maestro Arto Noras; Wystawy “Anioły J. Flis, Wernisaż-K.Kowalczyk, “Moje obrazy“ -J.Skrobacz, “To lubię“- M.Kłosińska, M.Jabłońska; Spotkania: “60 książek na 60 lecie“ - spotkanie przy grillu, Spotkanie z bibliotekarzami z Poddębic, Inspirowany marzeniami wieczór andrzejkowy wróżki Alicji; Wyjazd do Teatru: Dzieła wszystkie Szekspira; Wycieczki: Wycieczka do Muzeum Powstania Warszawskiego; Akcje czytelnicze: Światowy dzień książki i praw autorskich - róża dla czytelnika; Festyn Otwarcie biblioteki i ośrodka kultury w Bobrownikach. Natomiast dla dzieci i młodzieży biblioteka oferowała: Teatrzyki: “O dwóch takich co ukradli księżyc“, “Dwie Dorotki“; Konkursy: “Klęska - powódź czy huragan- straż pożarna ci pomaga“, “Realizm jak u Chełmońskiego“; Spotkania: autorskie z Martą Fox, Dzień Rodzinny ZPO w Nieborowie, Dzień Dziecka- Przedszkolak Potrafi “bis“, Wycieczka dzieci z Mircza.

Rok 2010 to przede wszystkim spotkania z czytelnikami w ramach akcji integracyjnych. Wyjazd do teatru na sztukę, “Skrzypek na dachu“, do Filharmonii Łódzkiej na festiwal “Piotr Anderszewski i Przyjaciele“. Zapoznanie się z tańcami salonowymi i towarzyskimi modnymi w czasach Chopina - Taneczny świat Chopina w ramach Wędrownego Festiwalu Filharmonii Łódzkiej KOLORY POLSKI. Wernisaże: z okazji Dnia Kobiet -“Zakwitnąć chwilą“- E.Lewandowskiej, “Ze szkicownikiem po Londynie Agnieszki Kopczyńskiej”, “...zamiłowanie, entuzjazm, pasja...“- M.Zielińskiej i K. Zimnej. Piknik rodzinny - Imieniny św Rocha współpraca z Radą Parafialną w Nieborowie. Biblioteka jak co roku włączyła się w promocję gminy uczestnicząc w VII Jarmarku Wojewódzkim w Łodzi prezentując zalety i walory naszego terenu. Wydała foldery i kalendarz na 2011 r.
z akwarelami T.Szałowskiej. Działania skierowane do dzieci i młodzieży ukierunkowany był na edukacyjną rolę biblioteki: były to lekcje biblioteczne omawiające  zadania biblioteki, bazę danych, strukturę księgozbioru. Konkursy min.plastyczny konkurs ponadlokalny “Jak narysować Chopina“ a dla najmłodszych z okazji Miedzynarodowego Dnia Pluszowego Misia - “Magiczny miód“ teatrzyk lalkowy IGRASZKA dla przedszkolaków i kl. “0“ z Bełchowa i Nieborowa. Biblioteka nawiązała wspólpracę z lokalnymi przedsiębiorcami co zaowocowało akcją- “1 książka 1 firma“ - książkowy maraton fundatorów. Dzięki tej akcji biblioteki wzbogaciły się o 145 nowości książkowych. Biblioteka otrzymała także dotację w ramach programu Biblioteki Narodowej - Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek - 2800 zł oraz z Fundacji Orange - 890,68 zł w programie “Akademia Orange dla bibliotek“.

Specyficzną formą działalności biblioteki, wspomagającą jej podstawowe funkcje, jest działalność propagatorska. Ma ona na celu pobudzanie aktywności czytelniczej, a tym samym rozwój czytelnictwa jako formy uczestnictwa kulturalnego w ogóle.
W roku 2011 Biblioteka uczestniczyła w : 5-leciu LGD Gniazdo w Skierniewicach, VIII Jarmarku Wojewódzkim – Mikser Regionalny Łódzkie 2011, Wędrownym Festiwalu Filharmonii Łódzkiej Kolory Polski 12.
Ciekawą formą działalności propagatorskiej są spotkania autorskie. Goszczono Wiesława Drabika autora ponad 100 wesołych książek dla dzieci.
Kontynuowano działalność podróżniczą . Kazimierz Dolny, Lwów czy Sandomierz to kolejne cele wycieczek.
Interesującymi propozycjami są koncerty, spektakle teatralne i wystawy. W minionym roku odbyły się:

* wernisaże : …zamiłowanie, entuzjazm, pasja…- M.Zielińskiej, K.Zimnej; „dla Ewy”- D.Pietrzkowicz; „Zaklęte w drewnie” –T.Smolińskiego; „Kontrapejzaż” – Sz. Adamczewskiego.
* wyjazdy do teatrów na spektakle : „Patty Diphusa” - E. Kasprzyk , „Hrabina Marica”, „The Roccky Horror” czy Wieczór rosyjski w teatrze Buffo.
*koncerty: EUYO- symfonicznie Młodzieżowa Orkiestra Unii Europejskiej, „Antyk A! Kapella” Teatr Muzyczny Chorea, King’s Singers – Harmonia głosów.
Najpopularniejszą formą zajęć bibliotecznych są lekcje biblioteczne - wyrabiają umiejętność korzystania ze zbiorów wnosząc jednocześnie inne wartości w zależności od proponowanej tematyki. W ciągu roku GBP w Nieborowie i Filia w Bełchowie przeprowadziła lekcje z przysposobienia bibliotecznego dla przedszkolaków. Z innych imprez kierowanych do dzieci należy wymienić: wycieczki do Muzeum Kinematografii w Łodzi; konkursy- Wielkanocna pisanka rozmiar XXL, Poznaj łowickie- u Radziwiłłów, Zapobiegajmy pożarom; projekcję filmową- Shrek 4 oraz teatrzyk Indiańska wioska. Działalność promocyjna Biblioteki przyjmuje różnorodne formy, to również udział w ogólnopolskich akcjach. „Zaopiekuj się mną” –zakup 10 tytułów książek z serii; „Wkręć się w to” - zbiórka nakrętek dla potrzebujących dzieci, Światowy Dzień Książki – „Droga książki od wydawcy do czytelnika”; Tydzień bibliotek- „Biblioteka zawsze po drodze nie mijam wchodzę”. Inną formą jest działalność wydawnicza. Biblioteka wydała folder ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu, osi 4 „Leader”, działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju” z zakresu małych projektów. Opracowała i wydała mapę turystyczną „Gmina Nieborów”. Opracowała informacje, artykuły do wydawnictw- Monografia Banku Spółdzielczego Ziemi Łowickiej oraz albumu „ Opowieść o Nieborowie”. W ramach współpracy z mieszkańcami gminy Biblioteka współorganizowała piknik rodzinny z Radą Parafialną w Nieborowie- Imieniny św. Rocha oraz Piknik Majowy w Bednarach Kolonii.

Tak minął 2012 r.
Uczestnictwo w imprezach propagujących życie kulturalne w gminie: Wędrownym Festiwalu Filharmonii Łódzkiej „Kolory Polski”, Piknikach Rodzinnych: II Piknik Bednarski; Imieniny św. Rocha oraz imprezach promujących gminę na zewnątrz.: „IX Jarmark Wojewódzki w Łodzi”; Finałowy koncert 13 festiwalu Kolory Polski w Bełchatowie to ważne zrealizowane zadania w 2012 r.. Kolejne to udział: w kampanii  WiMBP w Łodzi – „Łódzkie Czyta”, ogólnopolskim programie „Tydzień Bibliotek” oraz przeprowadzenie ankiety „Działalność i potrzeby Biblioteki” wśród naszych czytelników. Lekcje biblioteczne, konkursy, teatrzyk lalkowy i spotkanie autorskie to  działania skierowane do dzieci i młodzieży podkreślające edukacyjną rolę biblioteki. Biblioteka przeprowadziła akcje : „Wkręć się w To ”polegającą na  zbiórce nakrętek dla potrzebujących dzieci organizowaną przez Forum Młodych Łowiczan; WOŚP- zbiórka pieniędzy na „orkiestrę”. Ciekawym wydarzeniem stała się wystawa książek „Tydzień zakazanych książek – 30 lat uwalniania literatury” ukazująca tytuły książek będące z różnych przyczyn na „liście zakazanej”. Podczas obchodów Roku Korczaka bibliotekarze uczestniczyli we wspólnym czytaniu utworów Janusza Korczaka w SP Mysłaków. W 2012 r. nawiązano ścisłą współpracę z Muzeum w Nieborowie i Arkadii polegającą na organizowaniu wspólnych przedsięwzięć- Noc Kupały , Dziady słowiańskie. Zrealizowaliśmy zadanie w ramach Programu Biblioteki Narodowej – Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek (zakupiono 255 vol. na wartość 5.000 zł.). Uczestniczyliśmy w Programie Orange dla Bibliotek(dotacja-437,20zł.).Otrzymaliśmy wsparcie finansowe na zakup książek z Gminnej Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii –2041,82 zł. Zmodernizowaliśmy sprzęt komputerowy w GBP Nieborów oraz zakupiliśmy wielofunkcyjną drukarkę do filii w Bełchowie.Filia w Arkadii została przeniesiona do nowego lokalu przy świetlicy środowiskowej i wyposażona w nowe meble (marzec).

 Udostępnianie zbiorów, dbałość o utrzymanie ciekawej oferty kulturalnej i edukacyjnej biblioteki, wzbogacanie księgozbiorów o nowości wydawnicze to priorytety naszej działalności statutowej  w 2013 r.  Udział w Programie Rozwoju Bibliotek III runda (19.787 zł), w Programie Orange dla bibliotek (1.021 zł), realizacja zakupów w ramach programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” (5.300 zł.), oraz z Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii (2.457 zł)  to   zadania przez nas zrealizowane.  Kolejne to uczestnictwo w kampanii  „Z książką na walizkach” koordynowane  przez Wydawnictwo Literatura, „Czytanie pod chmurką” happening  fundacji 5. minut dla książki, udział w projekcie badawczym  „Ekskluzja w dyskursie pracowników instytucji kultury” UŁ Katedry Socjologii Ogólnej  oraz przeprowadzenie badań na podstawie ankiety  dotyczącej wymagań i poziomu zadowolenia Młodych Czytelników z usług świadczących przez Bibliotekę i wywiadu skierowanego do seniorów dotyczącego sposobu spędzenia wolnego czasu i oczekiwań w stosunku do biblioteki.  Dzięki udziałowi w konkursie ogłoszonym przez PRB przy współudziale Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i wydawnictwa Widnokrąg staliśmy się posiadaczami „Czarnej książki kolorów”. Przeprowadziliśmy spotkania  z najmłodszymi uczniami szkół podstawowych podczas, których zaproponowaliśmy zabawę i kilka gier. Gra skojarzenia, gra zawiązane oczy, gra tajemnicze pudełko oraz rysunek na czarnych kartkach, czarną plasteliną pozwoliło dzieciom zrozumieć świat niewidzących, świat bohatera Czarnej Książki Kolorów Tomka.  Od kilku lat realizujemy zadania z zakresu promocji gminy. Uczestniczymy jako wystawcy na targach turystycznych – XIX Targi Turystyczne Na Styku Kultur (22-24 luty  Łódź);  XVIII Targi Turystyki i Wypoczynku Lato 2013 (19-21 kwietnia Warszawa). Reprezentujemy Gminę na imprezach promocyjnych- Niedziela w Skansenie – prezentacja gminy (11 sierpnia  Łowicz);  Biesiada Łowicka  (25 sierpnia  Maurzyce); Mixer Regionalny Łódzkie 2013 (7-8 września  Łódź). Współorganizowaliśmy  Wojewódzkie Obchody Dnia Olimpijczyka w Kompinie (8 maja Kompina) oraz 15 edycję Międzynarodowego Festiwalu Filmów Przyrodniczych im. Wł. Puchalskiego (12-16 czerwiec 2013 r Arkadia, Nieborów, Łódź). Opracowywaliśmy ulotki reklamowe i gadżety, tekst do wydawnictwa EkoPolska Łódzkie zrównoważony rozwój oraz wydawnictwa 100-lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Nieborowie. Biblioteka brała udział w  ewaluacji – Przedszkola w Bełchowie i ZPO w Nieborowie. Facebook to strona, gdzie pokazujemy  co dzieje się u nas  na co dzień-aktualności oraz wspomnienia w cyklu „Pamiętajmy”. Zamieszczamy wszystkie wydarzenia, sprawozdania z wyjazdów, promocji gminy a przede wszystkim promujemy czytelnictwo. Ważnym punktem jest zaprezentowanie nowości wydawniczych „Z górnej półki”, zestawienia bibliograficzne, ukazanie sylwetek i dorobku pisarzy oraz innych osobistości zmarłych  w roku bieżącym. Plakaty, zaproszenia oraz zdjęcia uzupełniają relacje z działalności. Ogółem 58 prezentacji w tym promujących książkę 19.  Podczas ferii organizowanych przez GBP dzieci mogły zwiedzić Experymentarium w Łodzi i zobaczyć współczesne zdobycze techniki a także wziąć bezpośredni udział w pokazach eksperymentalnych. Biblioteka zorganizowała również dla nich wyjazd do Cinema City w Jankach na film w 3D Ralph Demolka. Urozmaiceniem były zajęcia plastyczne podczas których dzieci malowały farbami i kredkami a także wykonały w dowolnej technice „walentynkę”. Ciekawym zajęciem było sportretowanie siebie „Portret”, gdzie dzieci musiały na swoją podobiznę nanieść charakterystyczne cech fizyczne. Uczestniczyły również w konkursach literackich i quizach oraz w grze scrabble. Na zakończenie ferii dla wszystkich uczestników odbył się kulig i ognisko z pieczeniem kiełbasek. W ramach tygodnia bibliotek- Biblioteka przestrzenią dla kreatywnych GBP zorganizowała dla dzieci i młodzieży spotkanie autorskie z Kaliną Jerzykowską „Wokół Tuwima”, gdzie pisarka opowiadała o blaskach i cieniach zawodu oraz o warsztacie pisarskim. Dzieci brały udział w konkursie recytatorskim, którego głównym bohaterem był Tuwim, a12 osób reprezentowało gminę Nieborów na międzygminnym konkursie w Kocierzewie. Odbyło się także wręczenie nagród w konkursie „Strach na wróble”, którego celem było wykonanie postaci stracha. Plon prac można było zobaczyć na wystawie. Za zakończenie tygodnia bibliotek dzieci obejrzały przedstawienie teatralne w Bełchowie. Natomiast dla dorosłych biblioteka w ramach promocji czytelnictwa i bibliotek zaproponowała spotkanie we wnętrzach Pałacu w Nieborowie, gdzie 45 osób, znanych postaci z gminy i zaproszonych gości czytało twórczość Tuwima. Ciekawie przedstawiała się również wystawa malarska z kolekcji BWA „Kawa czy herbata z książka”, przedstawiająca  twórczość różnych autorów. „Wydmuszka” w Teatrze Małym w Łodzi ukazująca relacje bibliotekarki z matką oraz zapoznaną czytelniczką zwieńczyła obchody tygodnia bibliotek organizowanych dla czytelników. Bibliotekarze natomiast spotkali się w Bibliotece Powiatowej w Łowiczu oraz w WiMBP w Łodzi, gdzie świętowali Dzień Bibliotekarza. Wzięli również udział w rajdzie „odjazdowy bibliotekarz” wraz z sympatykami biblioteki.

Priorytety działalności statutowej GBP i jej filii 2014 r to :
-zakup nowości wydawniczych,
-
udostępnianie zbiorów,
-ciekawa oferta kulturalna  i edukacyjna dla użytkowników (wyjazdy do filharmonii, teatru, kina, na wycieczki krajoznawcze, Ferie w Bibliotece, Tydzień bibliotek, spotkania  autorskie, teatrzyki dla dzieci)
- realizacja zakupów z programów Biblioteki Narodowej (Priorytet 1; Priorytet 2).
- kampania „Pokaż się w bibliotece”-2014- Rok Czytenictwa -akcja mająca na celu zachęcić potencjalnych czytelników do wizyty w bibliotece.
Ważne elementy działalności:
- udział w programach i projektach grantowych (Kolorowa Lokomotywa; Wizyta za jeden Uśmiech. Przyjedź, zobacz,  działaj; Małe ważne książeczki; ),- pozyskiwanie środków zewnętrznych  (Małe projekty. Działanie 413”Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objęte PROW na lata 2007-2013 – zakup sprzętu nagłaśniającego i informatycznego – aktywizacja społeczności),
- pozyskiwanie darczyńców (Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii; Centrum Myśli Jana Pawła II;  Rada Sołecka w Bełchowie),
- udział w imprezach promocyjnych (Mixer Regionalny; Niedziela w skansenie; Choinka i karp wigilijny; targi turystyczne: Na styku kultur; Lato 2014),
- udział w programie PRB (cykl szkoleń, opracowanie Planu Rozwoju Biblioteki na lata 2014-2016; opracowanie  wniosków grantowych „Aktywna Biblioteka”, „Kierunek Biblioteka”)
- udział w projektach pomocowych (Wkręć się w to; Szlachetna paczka),
- działania promujące książkę i bibliotekę (udział w akcjach: Z książką na walizkach; Czytanie w przestrzeni publicznej; Narodowe czytanie),
- udział w badaniu użyteczności portalu labib.pl!
- udział w  kongresach, kursach, szkoleniach (Kongres Kultury  Małych i Średnich Miast, V kongres bibliotek publicznych „cała naprzód”, Forum Promocji województwa łódzkiego, Współorganizacja projektów kulturalnych na terenie województwa łódzkiego 2014,  Kultura i tradycja w kształtowaniu postaw na przykładzie Oskara Kolberga, Wizyta za jeden Uśmiech. Przyjedź, zobacz,  działaj – Biblioteka niedźwiadka , Technologie Informacyjne w Bibliotece , Katalogowanie zbiorów bibliotecznych w systemie SOWA2/MARC21,  Multimedia i nowoczesna komunikacja).

2015 r. to kontynuacja założeń statutowych Biblioteki z priorytetowymi działaniami promującymi książkę i bibliotekę. Realizacja akcji: Czytanie w przestrzeni publicznej; Narodowe czytanie, Bookcrossing, Pokaż ile książek czytasz w roku. Organizacja wystaw: Pracownia Tkanin- I. Wasilewska;~po prostu decoupage~ J.Szczubełek; Po drugiej stronie – D. Pietrzkowicz. Promocja książki M. Kołosowskiej – „Dlatego mnie kochasz”. Pleneru malarskiego - Arkadia 2015. Udział w programach i projektach grantowych.: Tablet w Twojej Bibliotece(12.048 zł); Zakup sprzętu nagłaśniającego i informatycznego – aktywizacja społeczności(14.836 zł.). Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek ; Priorytet 1(6.600 zł.); Orange dla bibliotek (339 zł). Zakup książek ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii  (2.433 zł). Opracowanie i wydanie kalendarza -  Kulinariusz 2016 r. Organizowanie pomocy w ramach Szlachetnej Paczki i akcji Wkręć się w to.  Udział w targach turystycznych: „Tour Salon” 2015 – Poznań; ”Globalnie” -Katowice; Lato 2015- Warszawa; Mixer Regionalny – Łódź.

Ciekawa oferta kulturalna  i edukacyjna  2016 r. w szczególności: wyjazdy do filharmonii, teatru, kina, na wycieczki krajoznawcze, organizacja  Ferii w Bibliotece, Tygodnia Bibliotek, spotkań  autorskich czy  teatrzyków  dla dzieci powiększa grono naszych użytkowników. Realizacja   projektów : „Lokomotywą po wiedzę – projekt ekologiczno-artystyczny dla dzieci z województwa łódzkiego” ; „Kraszewski .Komputery dla bibliotek”  – Kontynuacja procesu automatyzacji bibliotek Gminy Nieborów oraz własnych : Promuj z nami modę na czytanie; Spotkania z historią pozwala wzbogacić ofertę edukacyjną i kulturalną Biblioteki. Kontynuacja cyklu wystaw pn. Twórcy i hobbiści w ramach, której prezentowaliśmy prace: Z. Matyska, W.L Kołaczyńskiej, E.Filipp przybliża sylwetki nie tylko lokalnych twórców. Nawiązanie współpracy z Domem Kultury Śródmieście – Klub na Hożej  w Warszawie zaowocowało cyklem wystaw Galeria Przechodnia. Biblioteka bierze udział w imprezach promujących Gminę w szczególności targach turystycznych w Łodzi, Katowicach, Kielcach oraz w Nadarzynie. Nadal pomaga biorąc czynny udział w projektach Wkręć się w to; Szlachetna Paczka; Wygraj rundę z Magdą.Działania promujące książkę i bibliotekę to akcje: Czytanie w przestrzeni publicznej; Narodowe czytanie, Bookcrossing, Happening – Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich ; Happening – Dzieje się. Promocja książki M. Kołosowskiej- Trawa bardziej zielona.
Biblioteka otrzymała dotacje i granty:
- Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek ; Priorytet 1- 6.700;
- Zakup książek ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii – 2.987;
-
Kontynuacja procesu automatyzacji bibliotek Gminy Nieborów – 16.226.
W 2016 r. opracowała mapę administracyjno-turystyczną Gminy Nieborów.
W ramach „przyjaźni sąsiedzkich” była inicjatorem i organizatorem nawiązania współpracy kulturalno- gospodarczej  gmin Poświętne-Nieborów. Organizatorem wyjazdów integracyjnych do  Gminy Poświętne oraz Zielonej Góry.

Mijający rok 2017 to przede wszystkim kontynuacja programu grantowego Łódzkiego Domu Kultury „Lokomotywą po wiedzę” . Realizacja kolejnego „Zwyczaje i obrzędy wg Reymonta – prawda i mit?”. Udział w targach turystycznych. Do dotychczasowych imprez turystycznych dopisaliśmy Międzynarodowe Targi Turystyki Kulinarnej, Ogólnopolski Festiwal smaków oraz Biesiadę Trybunalską wszystkie organizowane w  Piotrkowie Trybunalskim. Priorytetem była modernizacja systemu bibliotecznego SOWA1 na SOWA2/MARC21. oraz zakup nowości wydawniczych ze środków własnych (622 vol. -15.461 zł.), programu Biblioteki Narodowej–Priorytet 1(281 vol.- 6.500 zł.), środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii (169 vol.-3.499 zł. ). Podczas  spotkań autorskie  gośćmi byli: dla dorosłych    M. Kołosowska, M. Sawicka , M. Kunat, G. Czuba;  dla dzieci z  St. Gujska, T. Trojanowski, M. Sawicka, P. Kowalczyk.
Promuj z nami modę na czytanie, Spotkania z historią, Czytanie w przestrzeni publicznej, Narodowe czytanie, Bookcrossing to kontynuowane  działania promujące książkę i bibliotekę.
Cykl wystaw pn. Twórcy i hobbiści i  Galeria Przechodnia to prezentacje odpowiednio: Wanda Leokadia Kołaczyńska; Hermann Hessw – Fotowiersze –Ewa Filipp ;Malarstwo  - B. Bielecka-Woźniczko; Malarstwo – A. Sapińska; H.Sienkiewicz na kartach pocztowych – A. Chmielewski oraz Cruiserowcy-B.Kott; Trzecie oko-A. Kossakowska; Pejzaż wielkomiejski –I.Maciusowicz; Byt pomiędzy –M.Tokareva;  Armenia kraj na rozdrożu świata – J.Borowiec; O Anieli przy Anieli czyli portret dzielnicy. Po kilku latach wznowiliśmy imprezę plenerową „Biesiada Nieborowska”. Na miejsce spotkania integracyjnego dla mieszkańców Gminy wybraliśmy Ranczo u Noego w Piaskach. Braliśmy udział w projektach pomocowych - Pomóżmy Bibliotece w Cieszynie; Wkręć się w to; Szlachetna Paczka; Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.  W 2017 r. ponownie  wydrukowaliśmy albumu „Opowieść o Nieborowie”  i  folder „Gmina Nieborów” . Biblioteka była organizatorem wyjazdu integracyjnego dla podstawowego szczebla samorządu gminy – Rad Sołeckich – do Krynicy Górskiej.

2018 to rok nawiązania współpracy z Muzeum Kinematografii w Łodzi w projektach  28. Festiwal Mediów Człowiek w Zagrożeniu”; „Dokumenty w drodze. Stymulator emocji”) , oraz z Fundacją Wsparcie Społeczne  Ja-Ty-My w Łodzi  w projekcie ASOS rządowy program na rzecz aktywizacji społecznej osób starszych na lata 2014-2020. Realizacja projektów „Jak tańczono przed wiekami-warsztaty taneczno muzyczne w Pałacu książąt Radziwiłłów w Nieborowie” w ramach programu ŁDK Współorganizacja projektów kulturalnych na terenie Województwa Łódzkiego w roku 2018. ; Jak nie czytam jak czytam - organizatorem , którego jest redakcja miesięcznika "Biblioteka w Szkole"; Mała książka Wielki człowiek” program Instytutu Książki współfinansowany przez MKiDN. Biblioteka od kilku lat realizuje zadania z zakresu promocji gminy. Uczestniczy jako wystawca na targach turystycznych i  imprezach promujących. W minionym roku braliśmy udział w: Tour Salon- Poznań; Piknik nad Odrą – Szczecin; Regiony Turystyczne Na Styku Kultur - Łódź; Globalnie 2018. Międzynarodowe Targi Turystyczne, SPA, Sprzętu Turystycznego i Żeglarstwa -Katowice ; World Travel Show – Międzynarodowe Targi Turystyczne – Nadarzyn- Warszawa; Mixer Regionalny – Łódź. Biblioteka była organizatorem wyjazdów krajoznawczych do Sandomierza, Ustrzyk Dolnych oraz na Jarmark Bożenarodzeniowy we Wrocławiu, wyjazdów integracyjnych do filharmonii i teatrów. Nadal pomagała zbierając: korki w ramach akcji „Wkręć się w to” – zbieranie korków dla Natana oraz książki w akcji  „Włodek książkowy”. Promocja książki i biblioteki to projekty   Promuj z nami modę na czytanie i   Biblioteka dla Niepodległej oraz spotkania autorskie połączone z promocją książek autorek M. Kołosowskiej i Z. Gali. Gościliśmy również Pawła Wakułę oraz Arkadiusza Niemirskiego. W ramach spotkań teatralnych dzieci obejrzały spektakle „ Wilk i zając”  teatru KRAK-ART oraz „Mój tata jest w kosmosie” – teatru Hulajnoga. Wakacje w Bibliotece to akcja dla najmłodszych pn. Jak wakacje to w Bibliotece! Czyli wakacje bez ryzyka w ramach której odwiedziliśmy : Dolinę Skrzatów – Florentów, Pozaszkolne formy  edukacji artystycznej – warsztaty rękodzieła -Nieborów Safari Zoo –Borysew , gospodarstwo agroturystyczne  Stajni u Kowala – Nieborów. Kontynuowany jest cykl wystaw pn. Twórcy i hobbiści, Galeria Przechodnia i organizacja imprezy plenerowej „ Biesiada Nieborowska”. Ciąg dalszy miały  warsztaty twórcze Jak opakować Nieborów zainicjonowane w 2017 r. wspólnie z Muzeum w Nieborowie i Arkadii oraz Wyższą Szkołę Sztuki i Projektowania w Łodzi. Otrzymywane środki pozabudżetowe wykorzystaliśmy na: Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek ; Priorytet 1- 6.700 zł.; Zakup książek oraz organizację projektu Jak wakacje to w Bibliotece! Czyli wakacje bez ryzyka ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii – 10.676 zł.; Projekt kulturalny- Jak tańczono przed wiekami-warsztaty taneczno muzyczne w Pałacu książąt Radziwiłłów w Nieborowie” - 4.200 zł.; Biesiadę nieborowską – 300 zł. oraz ASOS rządowy program na rzecz aktywizacji społecznej osób starszych na lata 2014-2020.- 2.100 zł.


 

 

 

 


 

 


 

 

 

« wstecz

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.